การจัดการความรู้ (Knowledge management)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
   
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
  Home
  การจัดการความรู้:องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
             LO (Learning Organization) คือองค์กรที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร  เรียนรู้ในกิจกรรมทุกอย่าง  เป็นองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา สภาพเช่นนั้น เป็นสภาพที่สมาชิกขององค์กรรวมตัวกันเรียนรู้จากการปฏิบัติงานประจำ   เรียนรู้จากการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (CQI - Continuous Quality Improvement) การเรียนรู้ดังกล่าว  ทำโดยเสาะหาความรู้/วิธีการดี ๆ จากภายนอกและภายในองค์กร  เอามาทดลองปรับใช้ในการพัฒนางาน   ผลเป็นอย่างไรเอามา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันในทีมงาน  และจดบันทึกวิธีการที่ได้ผลดีไว้ใช้งานต่อไปทำอย่างต่อเนื่อง  จะเกิดทักษะทั้ง 5 ของ LO อันได้แก่                  - Team Learning
                  - Mental Models
                  - Personal Mastery
                  - Shared Vision
                  - Systems Thinking 
ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเกิดจากการที่เรามีการจัดการความรู้(knowladge management)ที่ดีเกิดขึ้นในองค์กรของเราเป็นอันดับแรก
      
 
 
     
            
 
   
 
ชุมชนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์     :http://www.geocities.com/leam952

ศูนย์รวมสื่อ   :http://www.eduparty.com/chalor  

ชุมชนนักจัดการความรู้ สพท.นครปฐม2 : http://gotoknow.org/planet/KMnpt2

Website counter
 
  Today, there have been 2 visitors (2 hits) on this page! powered by chalor aiemsaard  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
เวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 รหัส IT 7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 webmaster:achalor@gmail.com